Protocollen en richtlijnen

Protocollen die voor het werken bij het VTV van belang zijn worden hieronder genoemd. De meest recente versies zijn altijd op de locaties beschikbaar en op te vragen bij uw consulent of bij de administratie. De protocollen kunnen u per mail of per post worden toegestuurd. (VTV Den Haag: 070-3051919; VTV Leiden: 071-5230800; VTV Delft: 015-2618648

 • Omgaan met medicatie van cliënte
 • Protocol mishandeling –  inclusief meldcode
 • Protocol agressie en geweld
 • Regeling inzake vervoer cliënten
 • Protocol klachtrecht medewerkers en vrijwilligers
 • Reglement provinciale klachtenregeling
 • Proces klachtenbehandeling cliënten MEE ZHN, +Support en VTV
 • Sponsoractiviteiten, fondsenwerving en PR-activiteiten

#
Omgaan met medicatie van cliënten

Bij VTV komen veel deelnemers die medicatie gebruiken. Soms komen er vragen over toediening van medicatie. Hiertoe ben je als vrijwilliger in principe niet bevoegd. We hebben richtlijnen ten aanzien van medicatie:

 • Medicatie wordt door de cliënten in eigen beheer meegenomen.
 • Het innemen van de medicatie is de eigen verantwoordelijkheid van de cliënten, dan wel van de ouder(s)/verzorger(s)/begeleider(s)
 • Vrijwilligers kunnen de cliënten eraan herinneren dat de medicatie ingenomen moet worden.
 • Medicatie toedienen is niet toegestaan (vooral het rectaal toedienen van medicatie tegen epilepsie en het injecteren van insuline bij diabetes mag niet).
 • Wanneer de cliënt buiten bewustzijn is, is het belangrijk direct 112 te bellen.
 • Vraag bij calamiteiten of er iemand BHV (bedrijfshulpverlening) heeft.

#
Protocol mishandeling –  inclusief meldcode

Het handelen door VTV is er (pro)actief op gericht de mishandeling of het misbruik te beëindigen en het slachtoffer veilig te stellen. Met een protocol voor de stichtingen MEE ZHN, VTV en +Support biedt VTV haar consulenten, maar ook andere medewerkers en vrijwilligers een handleiding over de wijze waarop zij dienen te handelen wanneer er sprake is van (een vermoeden van) mishandeling of misbruik van of door een cliënt.

De handleiding is vastgelegd in een stappenplan, dat van toepassing is in de volgende twee situaties:

 1. Een cliënt is het (vermoedelijke) slachtoffer van mishandeling of misbruik.
 2. Een cliënt is de (vermoedelijke) dader van mishandeling of misbruik.

Kern van het stappenplan is dat elke consulent, medewerker, vrijwilliger een interne meldingsplicht heeft en dat vervolgens in samenwerking met anderen bepaald wordt of en op welke wijze moet worden gehandeld.

Het meest actuele protocol wordt bij deze handleiding gevoegd, staat op de VTV/MEE intranetpagina en is op te vragen bij één van de VTV medewerkers. Heb je als vrijwilliger een vermoeden van misbruik of mishandeling van cliënten neem dan altijd contact op met de consulent om dit uit te spreken.

#
Protocol agressie en geweld

Medewerkers met cliëntcontacten worden soms geconfronteerd met tegen hen gerichte vormen van agressie en geweld, zowel fysiek als verbaal. Dit wordt niet getolereerd. De werkgever wil er alles aan doen om medewerkers te vrijwaren van agressie en geweld. Daarnaast verlangt de Arbowet dat de werkgever maatregelen neemt om de veiligheid van medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen. De concrete maatregelen zijn opgenomen in het protocol ‘Agressie en Geweld’.

Het meest actuele protocol wordt bij deze handleiding gevoegd, staat op de VTV/MEE intranetpagina en is op te vragen bij één van de VTV medewerkers.

#
Protocol vermissing

Om vermissing te voorkomen neemt het VTV preventief maatregelen die zijn omschreven in het protocol vermissing. Hierin staan ook de stappen beschreven wat te doen als vermissing een feit is.

Het meest actuele protocol wordt bij deze handleiding gevoegd, staat op de VTV/MEE intranetpagina en is op te vragen bij één van de VTV medewerkers.

#
Regeling inzake vervoer cliënten

Bij VTV geldt dat een medewerker, vrijwilliger of stagiair met een geldig rijbewijs per kalenderjaar toestemming kan verkrijgen van de manager voor het vervoeren van cliënten in eigen auto waarvoor zowel een geldende WA-verzekering als een geldende ongevallen-inzittendenverzekering is afgesloten. De manager is ervoor verantwoordelijk dat het vervoer op een verantwoorde wijze gebeurt, onder meer blijkend uit voldoende begeleiding en geldige papieren.

Het meest actuele protocol wordt bij deze handleiding gevoegd, staat op de VTV/MEE intranetpagina en is op te vragen bij één van de VTV medewerkers.

#
Protocol klachtrecht medewerkers en vrijwilligers

MEE, VTV en +Support hebben een regeling klachtrecht voor medewerkers/vrijwilligers. Het doel hiervan is het recht geven aan de individuele werknemer/vrijwilliger om bij MEE/VTV en +Support schriftelijk of mondeling een klacht over de arbeidssituatie in te dienen.

Het meest actuele protocol wordt bij deze handleiding gevoegd, staat op de VTV/MEE intranetpagina en is op te vragen bij één van de VTV medewerkers.

#
Reglement provinciale klachtenregeling

Er is een provinciale regeling voor klachten tegen medewerkers van MEE/VTV of de organisatie MEE/VTV zelf. Deze regeling is op te vragen bij één van de VTV medewerkers.

#
Proces klachtenbehandeling cliënten MEE ZHN, +Support en VTV
Klachtenregeling voor cliënten. Deze regeling is op te vragen bij één van de VTV medewerkers.

#
Sponsoractiviteiten, fondsenwerving en PR-activiteiten

VTV maakt gebruik van de medewerkers Communicatie (onderdeel van afdeling Ontwikkeling) van MEE. Deze afdeling ondersteunt medewerkers van VTV in de PR-activiteiten.
De medewerkers van VTV zijn actief op het gebied van fonds- en sponsorwerving onder eindverantwoordelijkheid van de RVE-manager.
Elke benadering van een sponsor moet op officieel VTV-papier en kan aangevuld worden met PR-materiaal van VTV. Alle aanvragen worden ondertekend door de manager.
Vrijwilligers zijn zeer welkom om ideeën en/of sponsors aan te dragen. In overleg met de consulenten kan een traject uitgezet worden.

////